Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด


การจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539

ณ ห้องศรีสุริยวงค์ บอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ

เรื่อง "ความก้าวหน้าทางการพยาบาลห้องผ่าตัด" มีผู้เข้าร่วมประชุม 700 คน

วันที่

เวลา

รายละเอียดหัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติการ

29 มิ.ย. 39

08.00 – 08.45

ลงทะเบียน

 

08.45 – 09.00

พิธีเปิดประชุม

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.00 – 09.15

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

09.15 –11.00

กฎหมายกับพยาบาลห้องผ่าตัด

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

นางประภัสสร  พงศ์พันธุ์พิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุลทิพย์ หงษ์เหิร  ดำเนินการอภิปราย

 

11.00 – 12.00                 

พยาบาลห้องผ่าตัดในต่างแดน

โดย นางสาวศัลยา  ไผ่เข็มศิริมงคล

นางสาววิไลวรรณ  พานิชผล

ร.ต.อ.หญิงปราณี  เสนีย์

นางปานตา  อภิรักษ์นภานนท์  ดำเนินการอภิปราย

 

12.00 – 13.15                

อาหารกลางวัน

 

13.15 – 14.45               

มาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัด

โดย ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์

นางพรทิพย์   เกษแก้วเจริญ

ผศ.กันยา      ออประเสริฐ์

น.ส.ธนิดา     ฤกษ์จิรัฐติกาล

 

14.45 –15.15

พิธีปิดการประชุม

โดย นางสาวบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

 

15.15 – 15.30    

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

15.30 -  16.30     

ประชุมสามัญประจำปี 2539

โดย  นายจรัญ  ปรางประสิทธิ์ นายกชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

-  มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด Logo ประจำชมรมฯ

-  แจ้งคุณสมบัติและวิธีการจัดสรรหาผู้รับทุนไปประชุมพยาบาล

ห้องผ่าตัดนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศ Canada เมือง Toronto ในวันที่ 8-12 กันยายน 2540  จำนวน   

2 ทุน สนับสนุน โดย ผลิตภัณฑ์ไหมเย็บแผล ETHICON บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)  จำกัด (ฝ่ายเวชภัณฑ์)

- เลือกผู้รับตำแหน่งนายกชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

17.00 – 21.00   

พบปะสังสรรค์ และประกาศผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมชมรมฯ

ณ . ห้องประชุมสุทธาสา ชั้น 2 กองอาสากาชาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

f t g m