Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

 

ประกาศสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี 2561

 

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่กำหนด

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย จึงขอปิดรับการลงทะเบียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

 

ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2561

f t g m