Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561

เรื่อง “Enhancing Quality of Perioperative Nursing Care”

จัดขึ้นในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุม EH101 และห้องแสดงนิทรรศการ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

f t g m