Copyright 2018 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
Display # 

แจ้งรายชื่อติดต่อโรงแรมเพิ่ม การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 จ.พิษณุโลก
( hits : 72)

15 February 2018
     แจ้งรายชื่อติดต่อโรงแรมเพิ่ม การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 จ.พิษณุโลก   สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 เรื่อง “2 P (Patient and Personnel) safety in operating room” วันเส...

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561
( hits : 31)

15 January 2018
     ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561   สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ประกาศ แจ้งข่าวการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 เรื่อง “2 P (Patient and Personnel) safety in operating room” วันเสาร์และวัน...

เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561
( hits : 31)

15 January 2018
     เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก   1. โครงการประชุมวิชาการสัญจร << คลิกที่นี่ >> 2. กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร << คลิกที่น...

ประกาศสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2560 จังหวัดขอนแก่น
( hits : 176)

09 October 2017
     ประกาศ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2560 จังหวัดขอนแก่น             ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2560 เรื่อง “พย...

แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2559
( hits : 91)

09 October 2017
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2559 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่สังคมอาเซียน”  วันเสาร์-วันอาทิต...

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559
( hits : 45)

09 October 2017
     .......................................................................................................................................... งานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่สังคมอาเซียน” วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19 ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559
( hits : 45)

09 October 2017
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2559  ที่เขต 5 ของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่สังคมอาเซียน” วันเสาร์และวันอาท...

การให้สนับสนุนทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2558
( hits : 49)

09 October 2017
     การให้สนับสนุนทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลดเอกสาร ...

เอกสาร การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18- 19 กรกฎาคม 2558 เอกสาร การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสามัญประจำปี 2558
( hits : 263)

09 October 2017
     เอกสาร การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18- 19 กรกฎาคม  2558  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) ห้องประชุม EH104 / ส่วนนิทรรศการและการออก Booth EH105 และ ห้...

แจ้งรายชื่อบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมออกBooth และแผนผังBooth
( hits : 46)

09 October 2017
     แจ้งรายชื่อบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมออกBooth  และแผนผังBooth  ดาวน์โหลด  คลิ๊กที่นี้  ...

f t g m