Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
ว่าด้วย การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2550 ข้อ 6 ว่าด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ดังนั้นจากการประชุมคณะกรรมการกลาง ครั้งที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551  จึงมีมติให้วางระเบียบว่าด้วย “การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย” ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
สมาคม” หมายถึง สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคม” หมายถึง สมาชิกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
นายทะเบียน” หมายถึง กรรมการกลางที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
ข้อ 4 การสมัครเป็นสมาชิก ตามระเบียบนี้

1.       ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ตามข้อบังคับ หมวด 2 ข้อ 5.2 ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อนายทะเบียนพร้อมชำระค่าสมัครเป็นเงิน 550.00 บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2.       ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ หมวด 2 ข้อ 5.3 ให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อนายทะเบียนพร้อมชำระค่าสมัครเป็นเงิน 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ 5  ให้นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2551

 

 

 

f t g m