Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

การบริหารงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

ระเบียบสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

อาศัย อำนาจตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ข้อ 18 ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมฯ ดังนั้นจากการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 2552 จึงมีมติให้วางระเบียบว่าด้วย “การบริหารงานสมาคมฯ” ไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วย “การบริหารงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

สมาคม” หมายถึงสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

การบริหารงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย” หมายถึง เขตต่าง ๆ ที่มีสมาชิกสามัญหรือสมทบลงทะเบียนไว้กับสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

เขตการบริหาร” หมายถึง จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตนั้น ๆ

ประธานเขต” หมายถึงผู้ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญให้เป็นหัวหน้าคณะบริหารในเขตนั้น ๆ

ข้อ 4 เขตการบริหารงานของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

เขตการบริหารที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 4 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

นนทบุรี สมุทรปราการ

เขตการบริหารที่ 2 ภาคกลางตะวันออกและตะวันตก มี 22 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง

สระบุรี ลพบุรี

สิงห์บุรี ชัยนาท

นครนายก สุพรรณบุรี

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี สระแก้ว

ตราด จันทบุรี

ระยอง ราชบุรี

นครปฐม กาญจนบุรี

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เขตการบริหารที่ 3 ภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือ มี 19 จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ

บุรีรัมย์ สุรินทร์

ศรีสะเกษ ขอนแก่น

เลย หนองคาย

อุดรธานี หนองบัวลำภู

สกลนคร อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ ยโสธร

นครพนม มุกดาหาร

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

เขตการบริหารที่ 4 ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด

นครสวรรค์ อุทัยธานี

ตาก กำแพงเพชร

สุโขทัย พิษณุโลก

พิจิตร เพชรบูรณ์

แพร่ น่าน

เชียงใหม่ เชียงราย

ลำพูน พะเยา

อุตรดิตถ์ ลำปาง

แม่ฮ่องสอน

เขตการบริหารที่ 5 ภาคใต้ มี 14 จังหวัด

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

ชุมพร ระนอง

พังงา ภูเก็ต

กระบี่ สงขลา

พัทลุง ตรัง

สตูล ยะลา

ปัตตานี นราธิวาส

ข้อ 5 ให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552

 

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี)

นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

f t g m