Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย (พ.ผ.ท.) "THE THAI OPERATING ROOM NURSES SOCIETY" ย่อว่า TORN

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 จากแผนกเดวิส แอนด์ เก๊ก บริษัท ไซอา นามิด ประเทศไทย จำกัด โดยมี นาย บวร จินตวีรพันธ์, นาย มนัส วิไลรัตน์, นาง สาลินี ภู่เจริญ และเจ้าหน้าที่แผนก เป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุมการจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ณ.โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพยาบาลห้องผ่าตัดในกลุ่ม ภาคกลาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นจำนวน 34 คน ผลการประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการก่อตั้งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อกลางของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลห้องผ่าตัด  ผู้เข้าร่วมประชุมเลือก นายจรัญ ปรางประสิทธิ์ (นพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธิ์) พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการ 7 คน และดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ รวบรวมสมาชิกได้ 280 คน  รายนามคณะกรรมการ มีดังนี้ 

1.

ประธานชมรมฯ

คุณนพสิทธิ์

ปรางธีรประสิทธิ์

รพ.พระนครศรีอยุธยา

2.

รองประธาน

คุณระเบียบ

น้อยนันตา

รพ.ลพบุรี

3.

รองประธาน

คุณกวีวรรณ

รักตะสุวรรณ

รพ.ราชบุรี

4.

เหรัญญิก

พ.ท.หญิงอัครพร

กวีวัฒนา

รพ.อานันทมหิดล

5.

กรรมการ

คุณดาเรียน

สังเมฆ

รพ.ชลบุรี

6.

กรรมการ

คุณปวีณา

อุจวาที

รพ.นครนายก

7.

เลขานุการ

คุณทัศนีย์

ไทยแท้

รพ.พระนครศรีอยุธยา

 

ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย แบ่งการบริหารงานเป็น 5 เขต ดังนี้

เขต 1      กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เขต 2      ภาคตะวันออกและตะวันตก

เขต 3      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต 4      ภาคเหนือ

เขต 5      ภาคใต้

 

การจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538    ณ. โรงแรมวงศ์อำมาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วทุกภาคของประเทศ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็น จำนวน  56 คน  ในครั้งนี้มีการเลือกประธานเขต 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้ได้รับเลือกคือ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล  พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการระดับ 8) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานเขต 2,3,4 และ 5 มีดังนี้

ประธานเขต 2   นางระเบียบ  น้อยนันตา  พยาบาลระดับ 8  โรงพยาบาล ลพบุรี

ประธานเขต 3   นางเฉลา พลสุภาพพจน์ พยาบาลระดับ 8 โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา

ประธานเขต 4   นางสุพิมพ์ วิมานรัตน์ พยาบาลระดับ 8 โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

ประธานเขต 5   นางสุชญา โรจนดำรงค์ พยาบาลระดับ 7 โรงพยาบาล สงขลา

 

การดำเนินงานของชมรมฯที่ผ่านมา

จากเขต 1 กรุงเทพฯและปริมณฑล นำโดย นางอุไรวรรณ  อเสกขสกุล (ประธานเขต 1) ร่วมกับนางนิตยา  สุวรรณชาต หัวหน้าห้องผ่าตัด กุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันส่งจดหมายแจ้งข่าวการก่อ ตั้งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย และเชิญชวนพยาบาลห้องผ่าตัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน มาประชุมเป็น ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2538  ณ.ห้องประชุม จรัญพัฒน์ ตึกไนติงเกล โอลิมปิก แผนกสูติ-นารีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ในการนี้ได้เชิญผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นประธานชมรมฯ คนแรก คือ นายนพสิทธิ์  ปรางธีรประสิทธิ์ (จรัญ  ปรางประสิทธิ์)  และประธานเขตทุกเขตมาร่วมประชุมด้วยผลการประชุมได้มีมติเลือกประธาน ฝ่ายต่างๆ  ได้แก่ นางทัศนา  แย้มงามเหลือ  นาง นิตตา  จิรชัยกิตติ  นางสาวนิรมล  เสรีพันธ์พานิช และ นางสาว    พัชรา  ตุลยวศินพงศ์  เป็นเลขานุการ พ.ท.หญิง อัครพร  กวีวัฒนา เป็นเหรัญญิก    รศ.กันยา ออประเสริฐเป็นบรรณาธิการ วารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย   ผศ.อรอนงค์  พุมอาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายวิชาการ  นางนันทนา  สกลนันท์ เป็นประธานฝ่ายหารายได้  นางขันทอง  สาสกุล เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.อ.สุวัฒน์  มาฆะวงษ์  รน. เป็นประธานฝ่ายปฏิคม  และ นางนิตยา  สุวรรณชาต เป็นประธานฝ่ายต่างประเทศ  พ.ต.ท.หญิงศิริพร  เสาวรส เป็นประธานฝ่ายทะเบียน  นางสาวมัลลิกา  นิลาสน์ เป็นประธานฝ่ายบัญชี  นอกจากนี้ ผู้ที่ช่วยงานฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่เริ่มแรก คือ นางสาวอนันทนา  ตันประยูร รวมทั้งช่วยงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกด้วย การดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมฯ ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการร่วมกับองค์กรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539  เป็นครั้งแรก และได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ของชมรมฯ เมื่อวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2539  พร้อมกับผลิตวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชายธวัช  งามอุโฆษ  อดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ขอ ทุนสนับสนุนจาก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  แผนกเวชภัณฑ์  โดยนายโชคชัย  จูพานิช  ให้ทุนสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ

 

การใช้สถานที่ทำการของชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

1.  ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชกรรม ตึกคัดคณางค์ ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทัศนา  แย้มงามเหลือ อดีตหัวหน้าห้องผ่าตัดสูติ-นารีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.  ห้องผ่าตัดกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับอนุเคราะห์จาก นางนิตยา  สุวรรณชาต อดีตหัวหน้าห้องผ่าตัดกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตึกเจริญสมศรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายธวัช  งามอุโฆษ  อดีตหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

4.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา  สริยาภรณ์  อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ห้อง 106 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์  02-6523313-4  FAX 02-6523314   www.torn.or.th

 

การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ที่ผ่านมา 

1. การจัดการประชุมวิชาการประจำปี

การจัดการประชุมวิชาการประจำปีเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2539  จนถึงปัจจุบันดังนี้ 

ครั้งที่

วันที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

อภิปรายเรื่อง

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

CENU

รายละเอียด

1

29 มิถุนายน พ.ศ. 2539

ณ ห้องศรีสุริยวงค์ บอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ

"ความก้าวหน้าทางการพยาบาลห้องผ่าตัด"

700

 

การจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1

2

28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2540

ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ

"พยาบาลห้องผ่าตัด:บทบาทและความคาดหวัง"

609

 

 

3

20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ

"การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด"

693

 

 

4

17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

"พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทเชิงรุก"

796

 

 

5

24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2543

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

"ทิศทางการพัฒนาสู่คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด"

1,001

 

 

6

28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

"ความต่อเนื่องเรื่องคุณภาพ"

1,221

 

 

7

27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

"กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการบริการพยาบาลผ่าตัด"

1,702

 

 

8

28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

"การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด"

2,212

CNEU = 9.5 คะแนน

 

9

3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

"พยาบาลห้องผ่าตัดกับกระบวนทัศน์ใหม่"

2,440

รหัสหลักสูตรคือ 33-4 70170     CNEU = 11.5 คะแนน

 

10

2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

"THE OPERATING ROOM OF THE FUTURE"

2,466

รหัสหลักสูตรคือ 1-01-000-0404/5001    CNEU = 11.5 คะแนน

 

11

1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ณ.ศูนย์นิทรรศการและประชุม (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ

"PERIOPERATIVE NURSING CARE CONFERENCE 11th 2006"

2,450

รหัสหลักสูตรคือ 1-02-000-0404/6001   CNEU= 10.5 คะแนน

 

 

ผลการประชุมวิชาการประจำปีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดความรักและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สมาชิกชมรมฯประกอบด้วย สมาชิก 3 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ    ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดรวม 6,131 คน 

 

2.  การจัดทำวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย (TORN JOURNAL)

การจัดทำวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย (TORN JOURNAL) เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสมาชิก และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล ในห้องผ่าตัดและวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยได้จัดทำวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่ง ประเทศไทย (TORN JOURNAL) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน    โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน / ธันวาคม)

ผู้ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสารพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการคนที่ 1 ร.ศ.กันยา ออประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  ถึงปี พ.ศ. 2546 รวมเป็นเวลา 8 ปี                           

บรรณาธิการคนที่ 2  ผ.ศ.ดร.อุษาวดี อัศรวิเศษ ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2548 รวมเป็นเวลา 2 ปี

บรรณาธิการคนที่ 3 ผ.ศ.ศิริพร พุทธรังษี ดำรงตำแหน่ง บรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปีปัจจุบัน

 

3.  การจัดการประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมศัลยกรรมทางมือแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ  ณ ห้องประชุมเลื่อน-เพ็ญชาติ ตึกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539

ครั้งที่ 2 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย และชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "UP-DATE IN ORTHOPEADIC INSTRUMENTATION" ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2539 เวลา 08.00-16.00 น. ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

ครั้งที่ 3 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยให้ร่วมจัดประชุมวิชาการในงานประชุม พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "การพยาบาลไทยในระยะเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2542 ณ. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2542 ในช่วงเวลา 13.00-15.30 น. เพื่อให้ชมรมพยาบาลในสาขาต่างๆทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยี่ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต โดยชมรมฯส่งรศ.กันยา ออประเสริฐ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นผู้บรรยาย เรื่อง PRE-POST OPERATIVE CARE

ครั้งที่ 4 ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยร่วมกับร่วมกับกองการพยาบาล      กระทรวงสาธารณสุข  จัดสัมมนาวิชาการ การพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี กองการพยาบาล เรื่อง "การพยาบาลคุณภาพในยุคปฏิรูป" วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ครั้งที่  ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยร่วมกับกองการพยาบาล      กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2545  ณ. ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ในชื่อการประชุม “คุณภาพการพยาบาล : ปัจจุบันสู่อนาคต”

ครั้งที่ 6 ชมรมฯได้รับเชิญจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพยาบาลไทย : บทบาทภารกิจสู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  2546 ณ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยชมรมฯได้จัดอภิปราย เรื่อง "พยาบาลห้องผ่าตัด : บทบาทร่วมสู่ความสำเร็จในระบบคุณภาพ" โดยมี ผศ.อรอนงค์ พุมอาภรณ์ และ ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 7 ชมรมฯ ร่วมกับ บริษัท สมิทแอนด์เนฟฟิว จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์" เมื่อวันที่ 9- 10 สิงหาคม 2546 ณ.ระยองรีสอร์ต จ.ระยอง และได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 7 คะแนน โดยมี ผศ. ศิริพร พุทธรังษี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Perioperative care in Orthopaedic Surgery

ครั้งที่ 8 ร่วมประชุมกับกรรมการวิชาการ ของสมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 เพื่อร่วมกำหนดกิจกรรมในการจัดประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "รวมพลังพยาบาล สู่สุขภาพประชาชาติ" "NURSE TOGETHER : THE POWER FOR HEALTH NATION" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2550 โดย ชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้

           1. หัวข้อ Advance Knowledge and technology ทางห้องผ่าตัด ในหัวข้อ บทบาทพยาบาลกับความก้าวหน้าทางศัลยกรรม
           2. ร่วมจัด Poster Presentation ของสมาชิกชมรม

 

4.  กิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ

1. ชมรม ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในการจัดการประชุม และจัดนิทรรศการเผยแพร่ชมรมฯในงานประชุมวิชาการเฉลิมฉลองรอบ 100 ปี วันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง “การพยาบาลเพื่อการดำรงชีวิตที่ผาสุก” ระหว่างวันที่ 25-27  ตุลาคม พ.ศ.2543 ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดัก จังหวัดเชียงราย

2. ประธานฝ่ายต่างประเทศของชมรมฯ  นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นผู้แปลคำบรรยายของวิทยากรต่างประเทศ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในการประชุมวิชาการ Q-Program "INSTRUMENT PROCESSING BEST PRACTICE" วันที่ 5-6 มิถุนายน 2543 เวลา 08.30-1700 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ    จัดโดยบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) จำกัด แผนก ADVANCED STERILIZATION PRODUCT (ASP)ซึ่งได้สร้างความ ประทับใจและความรู้แก่ผู้จัดงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้บรรยายเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คน ได้แก่ MS.CYNTHIA และ MS.RUTH SHUMAKERซึ่งเป็นอดีต ประธานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  นอก จากนี้ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล ประธานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้า ร่วมประชุมวิชาการในฐานะแขกพิเศษ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชมรมพยาบาล ห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

3.  ชมรม ฯ เข้าร่วมงานกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) และกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินกิจกรรมจัดทำมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัด (Bench  marking  OR) เริ่มตั้งแต่วันที่27 ธันวาคม พ.ศ.2544   และประชุมสรุปผลการเยี่ยมดูงานห้องผ่าตัด (Benchmaking OR) ในวันที่ 23 กันยายน  2545   ณ สถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้แทนชมรมฯ ที่เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่

1.

นางอุไรวรรณ

อเสกขสกุล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.

ผศ.อรอนงค์

พุมอาภรณ์

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

รศ.พินิจ

ปรีชานนท์

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

4.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

5.

นางสาววิภาพร

เอกศิริวรานนท์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

6.

รศ.กันยา

ออประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

7.

นางเพลินพิศ

ปานสว่าง

วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและวชิรพยาบาล

8.

นางสาวภัทรภร

สีตลวรางค์

วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและวชิรพยาบาล

9.

นางพรทิพย์

เกษแก้วเจริญ

โรงพยาบาลราชวิถี

10.

น.ส.ภิญโญ

ศิริกุลเสถียร

โรงพยาบาลราชวิถี

11.

พ.ต.ท.หญิงศิริพร

เสาวรส

โรงพยาบาลตำรวจ

12.

นางหฤทยา

ปรีชาสุข

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

13.

น.ส.ศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์

14.

น.ส.ศิริพรรณ

ชาญสุกิจเมธี

โรงพยาบาลศิริราช

15.

น.ส.เบญจมาศ

ปรีชาคุณ

โรงพยาบาลศิริราช

16.

พ.ต.หญิงอังสณา

ชมมณี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

17.

นางชวัลทิพย์

พิทักษ์นที

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

18.

น.ส.ขจิตพรรณ

เหลืองวิรุจน์กุล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4.  ชมรมฯ ร่วมกับสำนักพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) ใน "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA)" โดยชมรมฯได้แต่งตั้งกรรมการ เพื่อร่วมดำเนินการในโครงการฯนี้ ดังนี้

1.

ผศ.อรอนงค์

พุมอาภรณ์

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.

นางนันทวัน

สถลนันท์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

3.

น.อ.สุวัฒน์

มาฆะวงศ์ รน.

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

4.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

5.

น.ส.พัชรา

ตุลยวศินพงศ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

6.

นางขันทอง

สาสนกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหานครและวชิรพยา

7.

นางเพลินพิศ

ปานสว่าง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ มหานครและวชิรพยาบ

8.

น.ส.ศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

9.

นางหฤทยา

ปรีชาสุข

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

10.

พ.ต.อ.หญิงยุวดี

ลาน้ำเที่ยง

โรงพยาบาลตำรวจ

11.

พ.ต.ท.หญิงสมถวิล

ศรีขาว

โรงพยาบาลตำรวจ

12.

รศ.กันยา

ออประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.

ผศ.เรณู

อาจสาลี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.

น.ส.เบญจมาศ

ปรีชาคุณ

โรงพยาบาลศิริราช

15.

นางพรทิพย์

เกษแก้วเจริญ

โรงพยาบาลราชวิถี

16.

น.ส.ภิญโญ

ศิริกุลเสถียร

โรงพยาบาลราชวิถี

5.  ชมรมฯ ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพประเภทองค์กรของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ในวาระนี้ประธานชมรมฯ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทย และ  ผศ.ศิริพร พุทธรังษี  เป็นตัวแทนประธานชมรมฯเข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ

6.  ชมรมฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในโรงพยาบาล Clinical Ptactice Guidelines  (CNPG) สาขาการพยาบาลผ่าตัด โดยมีคณะทำงาน ดังนี้              

1.

นางอุไรวรรณ

อเสกขสกุล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.

ผศ.อรอนงค์

พุมอาภรณ์

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

รศ.กันยา

ออประเสริฐ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

4.

รศ.พินิจ

ปรีชานนท์

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

6.

นางสาววิภาพร

เอกศิริวรานนท์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

7.

พ.ต.ท.หญิงศิริพร

เสาวรส

โรงพยาบาลตำรวจ

8.

ร.ต.อ.หญิงชุติมา

สุวรรณประทีป

โรงพยาบาลตำรวจ

9.

นางสาวประภาวัลย์

ประไพตระกูล

โรงพยาบาลราชวิถี

10.

นางสาววิลาวรรณ

ตันติสิทธิพร

โรงพยาบาลราชวิถี

11.

นางสาวเบญจมาศ

ปรีชาคุณ

โรงพยาบาลศิริราช

12.

นางสาวศิริพรรณ

ชาญสุกิจเมธี

โรงพยาบาลศิริราช

13.

นางสาวศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์

14.

นางเพลินพิศ

ปานสว่าง

วิทยาลัยแพทยศาสต์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล

15.

นางสาวภัทรภร

สีตลวรางค์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล

7.   ชมรมฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สภาวะการขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ในระบบบริการสาธารณสุข" ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา วันที่ 20 มิถุนายน 2548 ณ.ห้องประชุมฉัตรทอง สโมสรกองทัพบก โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน ได้แก่

นางชนิดา      หวังศิริ

นางทัศนีย์      พันธ์พิเชฐ

นางชวัลทิพย์  พิทักษ์นที

8.  ชมรมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 จนถึงปัจจุบัน

9.  ชมรมฯ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.  ชมรมฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545-2549 ในวันที่ 29 เมษายน 2549 ณ. ห้องแกรนด์ฮอลล์  2 โรงแรมรามาการ์เด้น

11.  ชมรมฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พยาบาลรวมใจ ใส่ใจพิษภัยบุหรี่" วันที่ 28-30 มิถุนายน 2548 ณ. รร.ฟอร์จูนทาวเวอร์ โดย ส่งตัวแทนจากฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม1คน

12.  ชมรมฯเข้าร่วม "โครงการเครือข่ายพยาบาลไทย ร่วมใจควบคุมยาสูบ" วันที่ 26-27 กันยายน 2548 โดย ส่งตัวแทนจากฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม 1 คน

13.  ชมรมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ.2549-2553" โดยชมรมฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม คือนางชนิดา หวังศิริ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2549 ณ.โรงแรมรามาการ์เด้น

14.  รศ.พินิจ ปรีชานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549

15.  ชมรมฯ ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานการพยาบาลห้องผ่าตัดกับ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

1.

รศ.พินิจ

ปรีชานนท

คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

2.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

3.

น.ส.ภิญโญ

ศิริกุลเสถียร

รพ.ราชวิถี

4.

น.ส.เบญจวรรณ

ธีระเทิดตระกูล

รพ.ศิริราช

5.

น.ส.บุบผา

นพวรรณ

รพ.พระนครศรีอยุธยา

6.

น.ส.ศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

7.

น.ส.ภัทรภร

สีตลวรางค์

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพและ วชิรพยาบาล

 

5.  กิจกรรมของเขตต่าง ๆ

1.  เขต 2  (ภาคกลาง) ของชมรมฯร่วมจัดประชุมวิชาการกับโรงพยาบาลวัดไร่ขิง เรื่อง “Good Clinical Practice for the Ophthalmic Nurses in the New Era” ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 บริษัท Alcon

2. เขต 2 (ภาคกลาง) ของชมรมฯได้จัดประชุม เรื่อง SIX-SIGMA วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2547 โดยมีบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

3.  เขต 4 (ภาคเหนือ) จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ทางการพยาบาลผ่าตัด" วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2548 ณ. ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น รร.อมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

4.   เขต 2 (ภาคกลาง) ของชมรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาโมเดลสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด" ที่โรงแรม  River  View  Place  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เลขรหัสหลักสูตร (1-02-000-0404/5223) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2548 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาล 6 หน่วยคะแนน

 

6.  การบริจาคเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ

1.  ชมรมฯ บริจาคเงินให้ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปีละ 20,000 บาท ตั้งแต่ปี 2545 -2549

2.  ชมรมฯ บริจาคเงินให้แก่สมาคมออร์โธปิดิกส์ จำนวนเงิน 12,000 บาท

3.  ชมรมฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิภาคใต้กับ สภากาชาดไทย เป็นเงิน 10,000 บาท ในปี 2548

4.  ชมรมฯ บริจาคเงินจำนวน 12,000 บาท ให้แก่สำนักงานพยาบาลกรมการแพทย์ เพื่อรวบรวมซื้อผ้านำมาตัดชุดเครื่องแบบพยาบาล สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2549

 

7.  การรับบริจาคเงิน จากบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ

1. ชมรมฯ ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัดจำนวน 2 ทุน ในการประชุม World Conference ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา เมื่อ ค.ศ. 1997

2.  ชมรมฯ ได้รับเงินสนับสนุน จากคุณมนัส  อเสกขสกุล เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกฯ เดินทางไปร่วมประชุม  World Conferenceปี 2546 ที่ประเทศฮ่องกง จำนวนเงิน 30,000 บาท (31/07/2545) แต่เนื่อง จาก งดประชุมเนื่องจากสงครามที่ประเทศอิรักและจากโรค SARS จึงมอบทุนนี้ให้กับชมรมฯ เพื่อให้ชมรมฯไปดำเนินการต่อไป

3.  ชมรมฯ ได้รับบริจาคเงินจาก บริษัท เทคนิกัลอีควิปเมนท์ จำกัด    จำนวน 10,000 บาท และ บริษัท เอ็ม.ดี.ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5,000 บาท เพื่อสนับสนุน ผศ. ดร. อุษาวดี  อัศดรวิเศษ ในการเดินทางไปประชุม World Conference วันที่ 25 - 29 ก.ย. 2548  ณ. กรุงบาร์เซล   โลนา ประเทศ สเปน

 

8.  กิจกรรมชมรมฯ ด้านต่างประเทศ

สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมประชุม WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSES ตั้งแต่ครั้งที่ 9,10,11,12,14 (1995-2005) ซึ่งจัดโดย AORN ร่วมกับ IFPN ดังนี้                 

ครั้งที่ 9  ปี ค.ศ.1995 ที่เมือง HAMBRUG ประเทศเยอรมัน มีจำนวน 4 คน คือ

1.

นางอุไรวรรณ

อเสกขสกุล

รพ.จุฬาลงกรณ์

2.

นางนันทนิจ

หงษ์สุวงศ์

รพ.จุฬาลงกรณ์

3.

น.ส.ปานตา

อภิรักษ์นภานนท์

รพ.จุฬาลงกรณ์

4.

น.ส.กัญญกร

ภวนานันท์

รพ.จุฬาลงกรณ์
และได้รับคัดเลือกจาก AORN ให้เสนอบทความ ในที่ประชุมฯเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเรา

 

ครั้งที่ 10  ปี ค.ศ.1997 ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา มีจำนวน 7 คน คือ

1.

นางอุไรวรรณ

อเสกขสกุล

รพ.จุฬาลงกรณ์

2.

นางนิตยา

สุวรรณชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์

3.

น.ส.สุภาวดี

ไพบูลย์วรชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์

4.

น.ส.สมศิริ

อนงคณะตระกูล

รพ.จุฬาลงกรณ์

5.

น.ส.พิชยา

อาภัสระวรรณ

รพ.กลาง

และครั้งนี้มีผู้ได้รับทุนจากบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 2 ทุนคือ

6.

น.ส.สายสัมพันธ์

สมจิตต์

รพ.สมเด็จ ณ.ศรีราชา

7.

น.ส.เบญจมาภรณ์

พูลสวัสดิ์

รพ.รามาธิบดี

 

ครั้งที่ 11  ปี ค.ศ. 1999 ที่เมือง HELSINKI ประเทศฟินแลนด์ มีจำนวน 6 คน คือ

1.

นางอุไรวรรณ

อเสกขสกุล

รพ.จุฬาลงกรณ์

2.

นางชวัลทิพย์

พิทักษ์นที

รพ.จุฬาลงกรณ์

3.

นางศิริพร

แจ่มเวหา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

4.

นางจิราพรรณ

สุขตลอดชีพ

ห้องพยาบาล มศว.ประสานมิตร

5.

นางวราพร

อนันต์

รพ.ลพบุรี

6.

นางนันทพร

แสนศิริพันธ์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
และเป็นผู้ ได้รับเชิญจาก AORN ให้เสนอผลงานวิจัย เรื่อง "PRE-CESAREAN SECTION ANXIETY" ซึ่งเป็นบุคคลแรกของพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

การประชุม WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSES ครั้งที่ 9,10,11 ธงไตรรงค์ของประเทศไทย ได้ขึ้นสู่เวทีการประชุมห้องผ่าตัดนานาชาติ และผู้เชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่เวทีทั้ง 3 ครั้ง คือ นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล

ครั้งที่ 12  ปี ค.ศ. 2001 นี้ AORN ได้จัดประชุม "WORLD CONFERENCE ON SURGICAL PATIENT CARE" ที่เมือง CHRISTCHURCH ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่าง วันที่ 2-7 กันยายน พ.ศ. 2544 นี้ มีพยาบาลห้องผ่าตัด ไปเข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 8 คน คือ

1.

นางชวัลทิพย์

พิทักษ์นที

รพ.จุฬาลงกรณ์

2.

น.ส.สุภาวดี

ไพบูลย์วรชาติ

รพ.จุฬาลงกรณ์

3.

น.ส.ปวีณา

แน่นหนา

รพ.จุฬาลงกรณ์

4.

น.ส.สุวิมล

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

รพ.จุฬาลงกรณ์

5.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

6.

น.ส.ศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

7.

พต.อังสนา

ชมมณี

รพ.พระมงกุฎ

8.

นางมยุเรศ

ลีลาวรวุฒิ

รพ.สงขลา

ในการประชุมครั้งนี้ มีการประชุมของกรรมการ IFPN (International Federation of  Perioperative Nurses) ซึ่งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดฯ เป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นจึงอนุมัติให้ น.ส.ศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล เป็นผู้แทนชมรมฯในการเข้าร่วมประชุม และมี ผศ.ศิริพร พุทธรังษี เป็นผู้สังเกตการณ์

ครั้งที่  13  ในปี 2003 ยกเลิกการจัด ณ ประเทศฮ่องกง เนื่องจากสงครามอิรักและโรคซาร์ระบาดในประเทศจีนและฮ่องกง

ครั้งที่ 14  ปี ค.ศ. 2005 นี้ AORN ได้จัดประชุม "WORLD CONFERENCE ON SURGICAL PATIENT CARE" ที่กรุงบาร์เซลโลนา ประเทศสเปน ในวันที่ 25-29 กันยายน 2548 มีพยาบาลห้องผ่าตัดจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 3 คน

1.

น.ส.ศัลยา

ไผ่เข็มศิริมงคล

รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

2.

ผศ.ศิริพร

พุทธรังษี

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

3.

ผศ.ดร.อุษาวดี

อัศดรวิเศษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราช

 

และเป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "SURGICAL HAND SCRUBS, GOWNING, GLOVING, AND COUNTING PROCEDURES IN OPERATING ROOMS, THAILAND : SURVEY AND RECOMMENDED PRACTICES"

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD CONFERENCE OF OPERATING ROOM NURSE จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

f t g m