Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยคนที่ ๑

นพสิทธิ์ ปรางธีรประสิทธิ์  (นาย จรัญ ปรางประสิทธิ์) 
พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ รวม 2 วาระ รวม 4 ปี 
วาระที่  1  พ.ศ. 2537-2538          
วาระที่  2  พ.ศ.  2539 -2540 
สำเร็จการศึกษา วท.บ.(พยาบาล) จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2524 ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหาร 
สาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) ปี พ.ศ. 2537 และในปีเดียวกันนี้ได้ไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ.ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

ประวัติการทำงานและผลงานด้านวิชาชีพ 
หลังจากจบการศึกษา วท.บ.(พยาบาล) แล้ว ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่งพยาบาลระดับ 3 ประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2533 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด (พยาบาลวิชาชีพ 6) และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานห้องผ่าตัด และเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญพิเศษด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด (พยาบาลวิชาชีพ 7) ระหว่างปฏิบัติราชการได้พัฒนางานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา ให้ก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามพื้นฐานของงบประมาณที่โรงพยาบาลที่ได้รับ โดยได้พยายามพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทดแทนเครื่อง มือ ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาล และสามารถบริการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผลงานด้านพัฒนาเครื่องมือผ่าตัด มีดังนี้ 
1.     ประดิษฐ์เครื่องมือผ่าตัดชื่อ ECO "C" Spreader แบบอยุธยา 2 เพื่อใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังคด โดยใช้ Harrington Rod ในปี พ.ศ. 2534
2.     พัฒนาเครื่องมือผ่าตัด "Thai Extractor" สำหรับใช้ในการผ่าตัดถอดโลหะดามกระดูกต้นขา แบบ Kuntcher nail ในปี พ.ศ.2537
บทบาทในด้านชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ได้เป็นผู้เริ่มแนวความคิดและดำเนินการจัดตั้งชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่ง ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังของพยาบาลห้องผ่าตัด และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ

 

 

f t g m