Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

การก่อตั้งสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

จากการดำเนินงานของชมรมฯ มากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 6131 คน  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก  คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปตามยุคสมัยแห่งโลกา ภิวัตน์  และเป็นการส่งเสริมวิชาชีพให้มีความเจริญยิ่งขึ้น    และจากการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการจึงสำรวจหาสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคมฯ และได้พิจารณามากกว่า 10 แห่ง  ซึ่งยากแก่การตัดสินใจ  แต่ในที่สุดก็คำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย ความเหมาะสม จึงเลือก “สีลม แกรนด์เทอเรส” เป็นสำนักงาน

ขณะเดียวกันมีคณะกรรมการได้จัดทำระเบียบข้อบังคับของ สมาคมฯ  และได้ยื่นที่สำนักงานเขตบางรัก  เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอจัดตั้ง จนได้รับพิจารณาอนุมัติใช้เวลา 4 เดือน บัดนี้เป็นที่น่าภูมิใจยิ่งสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกทั้งมวล  เพราะทางราชการได้อนุมัติให้เป็น  “สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ดังหนังสืออนุมัตินี้ และรายนามคณะกรรมการผู้ขอจัดตั้งสมาคม

 

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลาง  วาระที่ 1 พ.ศ. 2549-2550

 

นายกสมาคม

นางอุไรวรร อเสกขสกุล
(ประธานเขต 1)
รพ.จุฬาลงกรณ์ 
(ข้าราชการบำนาญ)

อุปนายก

นางชวัลทิพย์  พิทักษ์นที
รพ.จุฬาลงการณ์

ประธานเขต 2
 
น.ส.บุบผา  นพวรรณ 
รพ.พระนครศรีอยุธยา

ประธานเขต 3

น.ส.รัชนีย์  ชนะวงศ์
รพ.ศรีนครินทร์  ม.ขอนแก่น

ประธานเขต 4

นางประไพ  มากลิ่น
รพ.พุทธชินราช

ประธานเขต 5

นางคิดชนก  อนุชาญ
รพ.หาดใหญ่

เลขานุการและบรรณาธิการ

ผศ.ศิริพร  พุทธรังษี
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.ภัทรภร  สีตลวรางค์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล

ผู้ช่วยเลขานุการ

พ.ต.ท.หญิง ศิริพร  เสาวรส
รพ.ตำรวจ
(ข้าราชการบำนาญ)

เหรัญญิก

นางสมฤทัย  มโนกุลจิต
รพ.จุฬาลงกรณ์

ประธานฝ่ายวิชาการ

รศ.พินิจ  ปรีชานนท์
คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประธานฝ่ายบัญชี

นางสาลินี  ภู่เจริญ
นักวิชาการอิสระ

ประธานฝ่ายทะเบียน

พ.ต.ท.หญิงฐานิศรา  เมืองนารถ
รพ.ตำรวจ

ประธานฝ่ายปฏิคม

น.ส.เบญจวรรณ  ธีระเทอดตระกูล
รพ.ศิริราช

ประธานฝ่ายหารายได้

พ.ต.ท.หญิงจันทนา  จาดสันทัด
รพ.ตำรวจ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางขันทอง  สาสนกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล

ประธานฝ่ายต่างประเทศ

น.ส.ศัลยา  ไผ่เข็มศิริมงคล
รพ.สมิติเวช  ศรีนครินทร์

ประธานฝ่ายกฎหมาย

น.อ.สุวัฒน์  มาฆะวงศ์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
(ข้าราชการบำนาญ

ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส. เรณู   ราชพัฒน์ 
รพ.เพชรเวช

 

 

 

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ วาระที่ 1  พ.ศ. 2549 – 2550

 

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.นพ.ชายธวัช  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการบำนาญ)
รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ สภาการพยาบาล
รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
รศ.สมพันธ์ หิญธีระนันน์ วิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
ผศ.ชุลีพร เชาว์นเมธากิจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
นายนพสิทธิ์ ปรางธีรประสิทธิ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.อรอนงค์ พุมอาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

 

นายกสมาคม
นางอุไรวรรณ อเสกขสกุล รพ.จุฬาลงกรณ์ (ข้าราชการบำนาญ)

 

ประธานเขต 2
น.ส.บุบผา นพวรรณ รพ.พระนครศรีอยุธยา

 

ประธานเขต 3
น.ส.รัชนีย์ ชนะวงศ์ รพ.ศรีนครินทร์  ม.ขอนแก่น 

 

ประธานเขต 4
นางประไพ มากลิ่น รพ.พุทธชินราช

 

ประธานเขต 5
นางคิดชนก อนุชาญ รพ.หาดใหญ่

 

อุปนายก
นางชวัลทิพย์ พิทักษ์นที รพ.จุฬาลงกรณ์ 

 

เลขานุการ
ผศ.ศิริพร พุทธรังษี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ภัทรภร สีตลวรางค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล
พ.ต.ท.หญิง ศิริพร เสาวรส รพ.ตำรวจ (ข้าราชการบำนาญ)

 

เหรัญญิก
นางสมฤทัย มโนกุลจิต รพ.จุฬาลงกรณ์

 

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นาง กมลกานต์ ปรีชาธีรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
น.ส.รัชนีกร วากะมะ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

 

ฝ่ายบัญชี  
นางสาลินี  ภู่เจริญ  นักวิชาการอิสระ
นางทัศนีย์ พันธ์พิเชฐ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

ฝ่ายทะเบียน
พ.ต.ท.หญิงฐานิศรา เมืองนารถ รพ.ตำรวจ
พ.ต.ท.หญิงจิตติมา อินทะทำมา รพ.ตำรวจ
พ.ต.ท.หญิงกนกวรรณ เทียนสุวรรณโณ  รพ.ตำรวจ
พ.ต.ต.หญิงอรนุช รัตนมโนพร  รพ.ตำรวจ
พ.ต.ท.หญิงสุขรัตน์ มูลสาคร รพ.ตำรวจ
ร.ต.อ.หญิงศิริลักษณ์ ปราบหงส์ รพ.ตำรวจ
ร.ต.อ.หญิงสุธาสินี กาฬปักษี รพ.ตำรวจ
ร.ต.อ.หญิงอภิชญา นนท์นา  รพ.ตำรวจ
ร.ต.อ.หญิงวิลาวัณย์ โพธิปัสสา รพ.ตำรวจ
 

ฝ่ายปฏิคม
น.ส.เบญจวรรณ ธีระเทอดตระกูล รพ.ศิริราช
นางพรทิพย์เกษแก้วเจริญ รพ.ราชวิถี (ข้าราชการบำนาญ)
นางหทัยพรอินทิตานนท์ รพ.ราชวิถี
นางเพลินพิศปานสว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.เกษมณี นากสุก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.พีรยา วรากลาง รพ.สระบุรี
น.ส.จินตนาโฆวินวิพัฒน์ รพ.สระบุรี
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ น้อยเล็น รพ.เกษมราช  สระบุรี
น.ส.อรัญญา ปภัสธนาพร รพ.ศิริราช
น.ส.ลัดดาวัลย์ฉายแสงประทีป รพ.ศิริราช
น.ส.รัตนา แตงรอด รพ.ศิริราช
น.ส.จันทร์เพ็ญจันทร์สวาท รพ.ศิริราช
น.ส.วริศราตุวยานนท์ รพ.ศิริราช
น.ส.ลักษมีประสิทธิ์สุวรรณ รพ.ศิริราช
น.ส.เบญจมาภรณ์ศรีแจ่ม รพ.ศิริราช
น.ส.พจนีย์ศิลป์ชัย รพ.ศิริราช

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางขันทอง สาสนกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นางวิไลวรรณ ขำเครือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นาง ขจีมาศ  คู่บารมี วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.จีรสุดา  ทองสร้อย วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.กัญยาณี จีราระรื่นศักดิ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.สุรีรัตน์ วังคะออม วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นาง ฉวีวรรณ สระสงค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
น.ส.ปติฐา อินทรวิเชียร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
พ.ท.หญิงอัครพร กวีวัฒนา วุฒิสภา
นางประสาน ไชยมหาพฤกษ์ รพ.ศิริราช
น.ส.มัลลิกา นิลาสน์ รพ.ศิริราช
น.ส.ศิริพร สมจิต รพ.ศิริราช

 

ฝ่ายวารสาร
ผศ.ศิริพร พุทธรังษี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รศ.พินิจ  ปรีชานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
น.ส.จิตรา วิจิตสกุลตัน รพ.จุฬาลงกรณ์
นางสาวขจิตพรรณ เหลืองวิรุจน์กุล รพ.จุฬาลงกรณ์
นางรจิตต์ โสภา รพ.จุฬาลงกรณ์ 
นางสาวอรัญญา ปันสวัสดิ์ รพ.ศิริราช
นางวิจิวัณย์ ทิพย์โส รพ.ศิริราช
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผศ.วิภาพร เอกศิริวรานนท์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

 

ฝ่ายวิชาการ
รศ.พินิจปรีชานนท์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
นางปราณีสงวนชื่อ รพ.รามาธิบดี 
ผศ.เรณูอาจสาลี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราช
ผศ.ศิริพรพุทธรังษี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผศ.วิภาพรเอกศิริวรานนท์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
นางคนึงนิจ จันทรทิน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
น.ส.เบญจมาศปรีชาคุณ  รพ.ศิริราช
น.ส.จุฑาทิพย์นันทวินิตย์ รพ.ศิริราช
น.ส.วรรณวิมลคงสุวรรณ รพ.ศิริราช
น.ส.จุฑามาศค้าแพรดี รพ.ศิริราช
น.ส. ภัทรภร สีตลวรางค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นางกิตยา พินิตภูวดล รพ.สิรินธร
นางชนิดา หวังศิริ รพ.ราชวิถี
น.ส.ภิญโญศิริกุลเสถียร รพ.ราชวิถี 

 

ฝ่ายหารายได้ 
พ.ต.ท.หญิงจันทนา จาดสันทัด รพ.ตำรวจ
พ.ต.ท.หญิงศิริวรรณหนองบัวล่าง รพ.ตำรวจ
พ.ต.ท.หญิง ศรีสุรางค์ แสงแก้ว รพ.ตำรวจ
นาง มาลีเดชสุวรรณ รพ. นพรัตน์ราชธานี
นาง ศิริพรแจ่มเวหา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นาง ปราณี พฤกษะศรี รพ.บุรฉัตรไชยากร
น.ส. บังเอินผลสุวรรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
น.ส. สุวิมลเสนีย์วงศ์ ณ.อยุธยา รพ.จุฬาลงกรณ์

 

จากการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัด แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมฯ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2537 เป็นต้นมา กรรมการทุกท่านทุกวาระ ทำหน้าที่ด้วยความรัก ความสามัคคี ในองค์กรส่วนรวมไม่ย่อท้อต่อความ เหน็ดเหนื่อยอุปสรรคทั้งปวง  มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานที่เป็นภาระหน้าที่ อดทน เข้มแข็ง เสียสละเวลาส่วนตัว เวลาของครอบครัว ตลอดจนกำลังทรัพย์ส่วนตัว มิได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทน เนื่องจากความต้องการให้ชมรมฯ เป็นปึกแผ่นสามารถพัฒนา องค์กรให้ก้าวหน้า อย่างมั่นคง นอกจากนี้คณะกรรมการยังช่วยพลักดันและสนับสนุนให้เกิดการก่อตั้ง สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550ทั้งนี้ชมรมฯ ขอยกย่อง น.อ.สุวัฒน์  มาฆะวงศ์ ร.น. ผู้ซึ่งมีคุณงามความดี เป็นนักพัฒนา และเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ ได้เสียสละอุทิศตนในการพัฒนาชมรมฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของชมรมฯ จึงสมควรได้รับเกียรติ ในการเป็น “นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์”  ของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 

 

f t g m