Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในห้องผ่าตัดที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้

เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

ทาง Website http://tpna.or.th/i-regist/?r=abstract/form

แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 5 หน้า

 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  เพื่อทำการคัดเลือกผลงานต่อไป

 

แบบฟอร์มนำส่งผลงาน และหัวข้อในการเขียนเนื้อหาสาระของผลงาน เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (Form_2561.pdf)Form_2561.pdf[แบบฟอร์มนำส่งผลงาน ปี 2561]45 kB
f t g m