Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

 

นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  ที่ได้เป็นนายกสภาการพยาบาล

f t g m