Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

เอกสารประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 

1. โครงการประชุมวิชาการสัญจร << คลิกที่นี่ >>

2. กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร << คลิกที่นี่ >>

3. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร << คลิกที่นี่ >>

4. ขอเชิญหัวหน้าห้องผ่าตัดและพยาบาลห้องผ่าตัด เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2561 << คลิกที่นี่ >>

5. แบบฟอร์มใบตอบรับสนับสนุนการออก Booth << คลิกที่นี่ >>

6. โรงแรมที่ทางสมาคมฯ ติดต่อประสานงานไว้ได้โดยตรง นอกเหนือจากโรงแรมท็อปแลนด์ << คลิกที่นี่ >>

 

<<<คลิกเพื่อ ลงทะเบียน>>>

f t g m