Copyright 2019 - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย พัฒนาโดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
Display # 

ประกาศเพื่อทราบ เรื่องการลงทะเบียนผ่านทางWebsite
( hits : 743)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

ประกาศ ขอมอบรางวัลให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม ASIORNA
( hits : 112)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 14
( hits : 111)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

สมาคมฯ ขอขยายเวลาการส่งผลงานนิทรรศการไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
( hits : 663)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

แจ้งข้อมูลการจองห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
( hits : 102)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

แผนผังบูธงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
( hits : 90)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจนำเสนอผลงานนิทรรศการ
( hits : 108)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

เอกสารการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
( hits : 422)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
( hits : 397)

09 October 2017
      ...


Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 102

Notice: Undefined offset: 0 in /home/tpnaor/public_html/th/templates/jpeople/html/com_content/category/default_articles.php on line 113

เอกสารประกอบคำบรรยายของวิทยากร ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
( hits : 99)

09 October 2017
      ...

f t g m